ਹੁਕਮ ਵਟਾਲਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਲਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੋ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ

Hukam watala new punjabi songs lalkaar going to release on 25 nov 2020 this is deciated to kisan dharna adolan. Humkam watla lalkar song specialy made for punjab kisan ekta dal who is suffering from kisan bill. hukam watala very excited about his lalkar song and we need your love and support.

ਹੁਕਮ ਵਟਾਲਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਲਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੋ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ
Hukam Watala New Punjabi Songs 2020 Lalkar, Lalkar Hukam Watala Latest Punjabi Songs 2020
Get ready for hukam watala brand new punjabi song lalkar which is going to release on 25 Nov. Lalkar is kisan insipration song 2020. Kisan dharna live from shambhu to delhi 26 nov 2020 so hukam waltana releasing song on this day.
Lalkar Hukam Watala New Punjabi Songs 2020
Lalkar Hukam Watala New Punjabi Songs 2020
Hukam watala Lalkar song online promotion by creative moudgil india’s best online song promotion company
Best Online Song Promotion Company in Mohali

Leave A Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *